A Shell Magyarország Facebook oldalán meghirdetett „Nyerjen Spokey strandsátort a ClubSmarttal!” promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat)

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA

1.1 A „Nyerjen Spokey strandsátort a ClubSmarttal!” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Promóció vagy Játék) szervezője a Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-01-042420; adószám: 10891810-2-44; a továbbiakban: Szervező).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával, adatok kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező, illetve az általa megbízott ügynökség, a Wunderman Thompson Zrt. (Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01 10 044339 adószám: 12465901-2-43; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel, ClubSmart kártyával rendelkező, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy vehet részt aki az alábbi 3.1. pontban meghatározott Promóciós Időszak előtt vagy alatt a ClubSmart Program Működési Szabályzatának és Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően regisztrálja ClubSmart kártyáját, valamint a regisztrációkor megadja telefonszámát és e-mail címét, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező marketing ajánlatokkal megkeresse és a Promóciós Időszak alatt legalább egy Alap ClubSmart Pontot gyűjt (a továbbiakban együtt: Játékos).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói, illetve alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, valamint a Shell töltőállomást üzemeltető regionális üzemeltetők és a töltőállomáson dolgozó személyek.

2.3. A Játékosok a Promócióban a Szervező rendelkezésére bocsátott, a ClubSmart Programban regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatoknak a Promóció időtartama során bekövetkező esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

3.1. Promóciós Időszak: 2022. augusztus 1. napja 0:00 óra és 2022. augusztus 31. napja 23:59 óra közötti időszakot jelenti.

4. A PROMÓCIÓ MEGHIRDETÉSE

4.1. A Szervező 2022. július 1. 14.00 órakor a Shell Facebook oldal falára kiposztolja az alábbi tartalmat, amelyben ismerteti a Promóció főbb részleteit.

Használja ClubSmart kártyáját, hogy az Öné lehessen a 3 db Spokey strandsátor egyike! 

Hogyan nyerhet?

legyen ClubSmart tag

gyűjtsön legalább egy Alap ClubSmart pontot 2022. augusztus 1-31. között

adja meg telefonszámát, e-mail címét és a marketing ajánlatok fogadását pipálja ki online fiókjában: link

A játék részletes szabályzatát az alábbi oldalon tekintheti meg: link

A játék időtartama: 2022. augusztus 1-31.

A kép illusztráció.

5. NYERTES, NYEREMÉNYEK, A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. Lebonyolító 2022. szeptember 19. napján a Lebonyolító irodájában (cím: Bp. 1113, Bocskai út 134.-146.) közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 (egy) db Nyertest sorsol ki a 2.1. pontban meghatározott Játékosok közül (a továbbiakban együtt: „Nyertes”). A Nyertes mellett, a Lebonyolító további 3 db tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) is kisorsol, akik kisorsolásuk sorrendjében válnak az 1., 2., és 3. Tartaléknyertessé.

5.2. A Promóció Nyertese az alábbi nyereményben (a továbbiakban: Nyeremény) részesül:

1 db Spokey strandsátor

5.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4. A Szervező legkésőbb 2022. október 15. napja 18:00 óráig értesíti a Nyertest a ClubSmart Programban megadott elérhetőségén (telefon vagy e-mail) (a továbbiakban: Értesítés). A Nyertes köteles az Értesítést követő 48 órán belül írásban visszaigazolni, ha a Nyereményt elfogadja és átveszi. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, vagy a Nyereményt nem fogadja el, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Szervező jogosult az 1. Tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni. A Tartaléknyertesek Értesítésére és a Nyeremény átvételére a Nyertesre megállapított szabályok vonatkoznak. Amennyiben a Szervező a 3. Tartaléknyertes részére sem tudja a Nyereményt átadni, úgy a Nyeremény nem kerül átadásra.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációkor, illetve az Értesítés visszaigazolásában megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1 A Nyereményhez tartozó esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM

7.1. A Szervező a Játékosok személyes adatait a ClubSmart Program Működési Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. További tájékoztatást a www.shell.hu/privacy weboldalon elérhető Autósokra, hűségprogram tagokra, a Shell-alkalmazás felhasználóira vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Facebook oldalon teszi közzé.

8.2. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a ClubSmart Program Működési Szabályzata irányadó. (https://www.shellsmart.com/smart/content?cid=terms&site=hu-hu)

Budapest, 2022. július 29.