1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA

1.1 A „Frissüljön fel 200 ClubSmart ponttal!” elnevezésű Facebook játék (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Shell Hungary Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-01-042420; adószám: 10891810-2-44) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával, bizonyos adatok kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wunderman Thompson ZRt. (Székhely: Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-729673; adószám: 13328564-2-41) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Facebook profil”) rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3.1. pontjában írt Pályázatbeadási időtartam alatt a https://www.facebook.com/ShellMagyarorszag/ domain alatt található ”Shell” elnevezésű Facebook oldalon (a továbbiakban „FB oldal”) 2022. július 4. napján 09 óra 00 perckor posztolt felhívásra (továbbiakban: „Poszt”), a Posztra adott kommentben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően válaszol (a továbbiakban: „Pályázat”), valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait megadja.

A Játékos a válaszadásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. Pontban írtak szerinti kezeléséhez valamint nevének 5.4. pont szerinti közzétételéhez.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói, illetve alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, valamint a Shell töltőállomást üzemeltető regionális üzemeltetők és a töltőállomáson dolgozó személyek.

2.3. A Játékosok a Facebookba történő regisztrációjuk során megadott és a Pályázattal a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatoknak a Játék időtartama során bekövetkező esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. PÁLYÁZATBEADÁSI IDŐTARTAM

3.1. A Pályázatok beadásának időtartama 2022. július 4. napja 09:00-tól 2022. július 17. napja 23:59-ig tart – továbbiakban Pályázatbeadási időtartam.

4. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2022. július 4. napja 09:00-kor FB oldal falára kiposztolja az alábbi tartalmat (Poszt).

Most egy kattintással 200 ClubSmart pontot NYERHET!🍀

Készítsen képernyőfotót pontosan 200 pontnál, és töltse fel kommentben 2022. július 17. 23:59 percig.

10 szerencsés nyertest 200 ClubSmart ponttal jutalmazunk! 🎁

Frissüljön fel pontjaiból, és váltsa be két Shell Café ásványvízre vagy akár egy Shell Café ízesített vitaminvízre! 💦

Nem a szerencsére bízná a Bónuszpontokat? Jó hírünk van: aktuális promóciónkban könnyedén begyűjthet 200 ajándék Bónuszpontot. Nézze meg a feltételeket https://www.shellsmart.com/smart/campaign?cId=9434564341&site=hu-hu és hajtson rá a frissítőkre is!

A FB játék sorsolás időpontja: 2022.07.21, a játék részletes szabályzatát itt tekintheti meg: https://www.shell.hu/autosok/ajanlatok-es-promociok/facebook-jatek.html

4.2. A Játékosok 2022. július 17-án, 23:59-ig adhatják le Pályázatukat kizárólag a Poszt alatt, a Posztban foglalt feltételek szerint, azaz kommentben meg kell osztaniuk a poszt animációról olyan képernyőfotót, amikor a mobil kijelzőn a számláló pont 200-at mutat. Amennyiben a Poszt bárki által megosztásra kerül, úgy a megosztott Poszt alatti komment felületen megadott válaszok a Játékban nem vesznek részt, azok nem érvényes Pályázatok. Egy Játékos kizárólag 1 alkalommal adhatja le Pályázatát. Amennyiben a Játékos több Pályázatot ad le, úgy minden esetben a legelső kommentben leadott Pályázatát tekintjük érvényesnek. A Pályázat leadásával a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az abban foglalat adatkezelési feltételeket. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

4.3. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

4.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.6. Kizárás

4.6.1. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg a Játékból kizárásra kerülnek.

4.6.2. A Pályázatokat a jelen Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, Pályázatát nem tekinti érvényesnek.

4.6.3. Visszaélés gyanúja esetén a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

4.6.4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. Továbbá kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen más természetes személy képével vagy más weboldalról, Facebook oldalról letöltött képpel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

4.6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4.4. pontban rögzített alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a FB oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a FB oldalról kizárja.

5. NYERTESEK, NYEREMÉNYEK, A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. Lebonyolító 2022. július 21. napján a Lebonyolító irodájában (cím: Bp. 1113, Bocskai út 134.-146.) átvizsgálja a Pályázatokat és közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 10 db Pályázatot sorsol ki (a továbbiakban: „Nyertesek”). A Lebonyolító a sorsoláson további 10 db Pályázatot sorsol ki, ezek a Pályázatok lesznek a tartaléknyertesek (a továbbiakban: „Tartaléknyertesek”). A Tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben az előtte álló Nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. A sorsolás nem nyilvános.

5.2. A Szervező a Nyertesek részére, a Játék nyereményeként (a továbbiakban: „Nyeremény”) 200 ClubSmart pontot sorsol ki. Játékban összesen tíz (10) darab Nyeremény kerül kiosztásra.

5.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4. A Lebonyolító a sorsolást követően a Nyerteseket az 5.1. pontban írt sorsolást (2022. július 21.) követően, legkésőbb 2022. augusztus 4. napján 18:00-ig a Facebookon a Játék posztja alatt a Nyertesek nevének @név megjelölésével teszi közzé és értesíti (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval a Facebook-on privát üzenetben, és meg kell adnia az alábbi adatait a Nyeremény átvételének egyeztetése érdekében: név, telefonszám, e-mail cím, postázási cím. A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes, tájékoztatáson alapuló, feltétel nélküli és kifejezett adatkezelési hozzájárulásának minősül.

A Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, és a Játékban történő részvételükkel kifejezetten elfogadják azt, hogy a kisorsolt Játékosok (a továbbiakban: Nyertesek) nevét a Szervező @név megjelöléssel közzétegye Facebookon.

Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Szervező jogosult a sorban következő Tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

A Nyeremény másra át nem ruházható. A meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak.

A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adó-és járulék terheket a Szervező vállalja megfizetni., azonban az egyéb felmerülő költségek a Nyertest terhelik.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, kizárja továbbá azt a Játékost is, aki nem saját FB profiljával vesz részt a Játékban és ezért több alkalommal került kisorsolásra. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremények kézbesítésével járó esetleges postaköltséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 Szervező a Játékosok személyes adatait a ClubSmart Program Működési Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. További tájékoztatást a www.shell.hu/privacy weboldalon elérhető Autósokra, hűségprogram tagokra, a Shell-alkalmazás felhasználóira vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a FB oldalon teszi közzé.

8.2. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a ClubSmart Program Működési Szabályzata irányadó.

(https://www.shellsmart.com/smart/content?cid=terms&site=hu-hu)

Budapest, 2022. június 29.