Adatvédelmi Tájékoztató - Vállalati ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek

Jelen Tájékoztató meghatározza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célokból, valamint, hogy e vonatkozásban milyen jogok illetik meg Önt.

Mire vonatkozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Shell vállalatcsoporton belüli vállalat vagy vállalatok („Shell” vagy „mi”) által (i) a vállalati ügyfeleink („Vállalati Ügyfelek”), (ii) szállítók, beszállítók („Beszállítók”), illetve (iii) üzleti partnerek, beleértve a nem Shell által működtetett közös vállalatokat is, valamint a befektetők és részvényesek („Üzleti Partnerek”) alkalmazottaival, a nevükben eljáró magánszemélyekkel, vagy magánszemély tulajdonosokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése vonatkozásában nyújt tájékoztatást.

Azoknak a magánszemélyeknek, akik hozzáférést kérnek a Shell valamely oldalához egy Vállalati Ügyfél, Beszállító vagy Üzleti Partner nevében, további információkat kell megadniuk azonosításuk érdekében egészségügyi, biztonsági vagy védelmi célból, valamint a Shell és az adott Vállalati Ügyfél, Beszállító vagy Üzleti Partner közötti kapcsolat kezelése céljából. További információkért, kérjük, olvassa el a Shell vállalatcsoport alkalmazottakra, alvállalkozókra és hozzátartozókra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóját a www.shell.hu/privacy/ex-employee-notice.html. oldalon.

Lakossági ügyfelek, a Shell hűségprogram tagok, a Shell alkalmazás felhasználói, a Shell weboldalak, illetve Shell közösségi média oldalak látogatói esetén, kérjük, olvassa el az Autósokra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót a www.shell.hu/privacy/b2c-notice.html oldalon.

Azon magánszemélyek esetén, akik Shell álláshirdetésre jelentkeznek, illetve akik toborzási eseményen vagy felmérésen vesznek részt, kérjük, olvassa el a Shell vállalatcsoport munkaerő-felvételről szóló Adatvédelmi Tájékoztatóját a www.shell.hu/privacy/job-applicant-notice.html oldalon.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett egyedi adatvédelmi tájékoztatók és kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók, illetve nyilatkozatok további információkat tartalmazhatnak arról, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait. Ezekben az esetekben az ilyen adatvédelmi tájékoztatókról, nyilatkozatokról külön tájékoztatást nyújtunk Önnek.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, milyen alapon kezeljük a személyes adatait és milyen célokból, mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait, hogyan tud személyes adataihoz hozzáférni és hogyan tudja frissíteni azokat, valamint tartalmazza a személyes adataival kapcsolatos, Önt megillető lehetőségeket, és azt, hogy hol találhat további információkat.

Ha gyermekek személyes adatait gyűjtjük, ahhoz szükséges a szülő vagy a gondviselő hozzájárulása is.

Külön figyelmeztetés – ha Ön 16. életévét be nem töltött személy. Gyermekek személyes adatainak kezelése

Azon esetek kivételével, amikor a Shell kifejezetten gyermekeknek szóló oktatási eseményeket szervez, nem gyűjtjük szándékosan a 16 év alatti magánszemélyek személyes adatait. Ha Ön 16. életévét be nem töltött személy, kérjük, ne küldje el nekünk személyes adatait, például a nevét, címét vagy email címét. Ha olyan módon kíván kapcsolatba lépni a Shell vállalattal, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges (például oktatáshoz vagy innovációs eseményekhez), akkor kérje meg az egyik szülőjét vagy a gondviselőjét, hogy az Ön nevében ezt megtegye.

Az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái.

Milyen Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk? Adatgyűjtés

Személyes adatokat olyan magánszemélyektől és olyan magánszemélyekkel kapcsolatban gyűjtünk, akik Üzleti Ügyfeleink, Beszállítóink, Üzleti Partnereink, vagy ezek alkalmazottai vagy a nevükben járnak el, illetve ezek tulajdonosai, az alábbi kategóriák szerint:

 • személyes elérhetőségi adatok (például név, postai vagy email cím, és telefonszám), csak ha szükséges; vagy
 • üzleti elérhetőségi és egyéb adatok (úgymint munkakör, osztály, a szervezet neve, illetve a saját vagy az adott Vállalati Ügyfél, Beszállító vagy Üzleti Partner nevében a Shell vállalattal folytatott üzleti tevékenység adatai).

Átvilágítás

A fentiek mellett a jogszabályokban és hatóságilag előírt kötelezettségek teljesítése, a Shell eszközeinek és alkalmazottainak/vállalkozóinak védelme, és különösen a kereskedelmi korlátozások, a pénzmosás és/vagy vesztegetés és korrupció elleni jogszabályok és egyéb hatósági követelmények teljesítése érdekében (szerződéskötés előtt és rendszeres időközönként a szerződéskötés után) átvilágítjuk a Vállalati Ügyfeleink, Beszállítóink és Üzleti Partnereink tulajdonosait, részvényeseit és vezető tisztségviselőit. Az ellenőrzést a nyilvánosan elérhető vagy állam által kiadott szankciós listák és médiaforrások felhasználásával végezzük.

Az átvilágítás nem tartalmaz profilalkotást és automatikus döntéshozatalt a partnerekkel vagy potenciális partnerekkel kapcsolatban.

A célok, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük.

Ki tartozik felelősséggel a gyűjtött személyes adatokért?

A Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszáma: 01-10-042420) felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért, akár egyedül, akár a Shell vállalatcsoportba tartozó társvállalataival együtt.

Milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait a következő célok érdekében kezeljük:

 • Üzleti tevékenység folytatása - ideértve a termékek vagy szolgáltatások nyújtását, kutatását, fejlesztését és javítását; Vállalati Ügyfelekkel, Beszállítókkal és Üzleti Partnerekkel való szerződések megkötését és végrehajtását; egy Shell vállalat által nyújtott vagy fogadott szolgáltatások, termékek és anyagok nyilvántartását és ellentételezését; a kapcsolatok és marketingtevékenység kezelését, például kapcsolatépítés és -ápolás meglévő és potenciális ügyfelekkel, fiókkezelés, ügyfélszolgálat, valamint piaci felmérések és marketingstratégiák kidolgozása, végrehajtása és elemzése;
 • Az üzleti tevékenység szervezése és vezetése - ideértve a pénzügyi kezelést, eszközkezelést, a vállalati fúziókat és szétválásokat, felvásárlásokat és eladásokat, ellenőrzési folyamatok bevezetését és alkalmazását, vezetőségi jelentések és elemzések készítését, belső ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtását is;
 • Egészség, biztonság és védelem - ideértve a magánszemélyek életét vagy egészségét, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, a Shell vállalatok és személyzet védelmét, a magánszemély státuszának és hozzáférési jogainak hitelesítését; vagy
 • Jogi és/vagy hatósági megfelelés - ideértve a jogi vagy hatósági előírásoknak való megfelelést.

vagy másodlagos célból, ha az szorosan kapcsolódik, például:

 • személyes adatai tárolása, törlése vagy anonimizálása;
 • csalás megelőzése, auditok, vizsgálatok, vitarendezés vagy biztosítási célok, peres eljárások vagy követelésekkel szembeni védelem; vagy
 • statisztikai, történeti vagy tudományos kutatás.

Kommunikáció és marketing

Ön ajánlatokat kaphat az adott Vállalati Ügyfél, Beszállító vagy Üzleti Partner nevében. Minden alkalommal lehetősége lesz arra, hogy használhassa a leiratkozás funkciót az Önnel való kapcsolattartásunk érdekében használt különböző digitális csatornákon keresztül.

A személyes adatait csak akkor kezeljük, ha arra megvan a jogalapunk.

Milyen alapon kezeljük a személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait csak a következő alapokon kezeljük:

 • annak érdekében, hogy egy magánszemély szerződéskötés előtti kérelmére megfelelő intézkedéseket tegyünk;
 • ha az szükséges, az adott Shell vállalatra/vállalatokra vonatkozó jogi vagy hatósági kötelezettségek teljesítéséhez; 
 • ha az szükséges, az adott Shell vállalat/vállalatok által érvényesített jogos érdekek céljaiból, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják a magánszemély/ek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai; vagy
 • (csak ha jogilag szükséges) az Ön kifejezett hozzájárulásával.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az alkalmazandó helyi jogszabályok másként nem rendelkeznek, Ön bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

A Shell elkötelezett az Ön személyes adatai megóvása mellett.

A személyes adatai biztonsága

Bevezetett technológiákkal és szabályzatokkal rendelkezünk abból a célból, hogy megóvjuk az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel és az illetéktelen felhasználással szemben. Használhatunk például titkosítást egyes szolgáltatásainkhoz, illetve hitelesítési és megerősítési eljárásokat alkalmazunk a Shell szolgáltatásokkal kapcsolatban, és rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait kizárólag a fent említett célok érdekében kezeljük, és csak azokkal osztjuk meg, akiknek az a munkavégzésükhöz szigorúan szükséges:

 • Egyéb vállalatok a Shell vállalatcsoporton belül, ideértve azokat is, amelyek az Ön tartózkodási helyén kívül találhatók;
 • A Shell felhatalmazással rendelkező harmadik fél megbízottjai, szolgáltatói, külső auditorai és/vagy vállalkozói;
 • Illetékes közhatalmi szervek, kormányzati, szabályozási vagy pénzügyi hatóságok, ha az érintett Shell vállalatnak/vállalatoknak jogszabályban vagy hatóságilag előírt kötelezettségnek kell megfelelni, vagy az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően; vagy
 • Bármely személy, akinek a Shell átadni tervezi bármely jogát és/vagy kötelezettségét.

Kapcsolat a Shell vállalattal a közösségi médián keresztül

Ha úgy dönt, hogy a Shell vállalattal közösségi médián keresztül lép kapcsolatba egy Shell által kezelt közösségi média oldalon („Shell közösségi média oldal”), például a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren vagy a LinkedInen, akkor a személyes adatai (például a neve, a profilképe és a tény, hogy Önt érdekli a Shell) a személyes weboldala minden látogatója számára láthatók lesznek, az adott közösségi média platformon található adatvédelmi beállításoktól függően, és azok a Shell számára is láthatók lesznek. Az ezeken az oldalakon megosztott bármely adatot bármikor törölhet az adott közösségi média platform fiókján keresztül. A Shell nem követi nyomon az Ön által használt különböző közösségi média oldalakon végzett tevékenységeit. Ha a Shell számára üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küld üzenetet egy közösségi média platformon, ezeket az üzeneteket az átvételt követő legfeljebb egy hónapig tároljuk. Kérjük, keresse meg a Shellt, ha olyan kérése van, amelyet nem tud önmaga végrehajtani és amely a Shell közösségi média oldalhoz kapcsolódik - lásd a lenti „A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok” pontot.

Ezen túlmenően, és amennyiben a Shell együttesen felel egy közösségi média platformmal egy Shell közösségi média oldalért, a Shell a közösségi média platformon keresztül hozzáférhet olyan statisztikákat és betekintést nyújtó adatokhoz, amelyek segítenek megérteni az Ön Shell közösségi média oldalakon folytatott tevékenységeinek típusait. A személyes adatai kezelésének módjára és ezen közösségi média platformokra vonatkozó további információkért, ideértve az Önnek küldött célzott hirdetéseket is, kérjük, olvassa el az adott közösségi média platform fiókján keresztül elérhető adatvédelmi beállításokat.

A személyes adatait az országán kívülre is továbbíthatjuk, megfelelő óvintézkedések mellett.

Személyes adatai továbbítása más országokba

Ha a személyes adatait a Shell vállalatcsoporton belüli más vállalatokhoz és/vagy felhatalmazott harmadik felekhez továbbítjuk az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívülre, akkor szervezési, szerződéses és jogi intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a személyes adatait kizárólag a fenti célokból kezeljék és személyes adatai védelméhez megfelelő szintű védelmet alkalmazzanak. Ilyen intézkedések közé tartoznak a Kötelező Szervezeti Szabályozások a Shell vállalatcsoporton belüli adattovábbításra, illetve az Európai Unión belüli Shell vállalatok esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott, harmadik félnek történő adattovábbítási mechanizmusok, valamint bármely további helyi jogi követelményeknek megfelelő intézkedések. A Shell Kötelező Szervezeti Szabályozásai elérhetők a www.shell.hu/privacy.html oldalon keresztül, vagy kérheti azok másolatát a privacy-office-SI@shell.com címen is.

Mi történik, ha nem adja meg személyes adatait?

A Shell által ezekhez a folyamatokhoz közvetlenül vagy közvetve gyűjtött személyes adatokra az alábbi okokból van szükség:

 • Jogszabályi kötelezettségek teljesítése és/vagy szerződéskötés vagy szerződés meghosszabbítása egy üzletféllel; vagy
 • Kapcsolattartás a Vállalati Ügyfelekkel, Beszállítókkal és Üzleti Partnerekkel.

Ha nem kapjuk meg a kért információkat, az hátráltatja az Önnel folytatott kommunikációt, és csökkenti a szerződéskötés vagy szerződéshosszabbítás lehetőségét egy üzletféllel.

A Shell az Ön személyes adatait csak a meghatározott időtartamig tárolja.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

A kiegészítő adatvédelmi tájékoztatókban, illetve nyilatkozatokban ismertetett néhány kivételtől eltekintve, a Vállalati ügyfelekkel, a Beszállítókkal és az Üzleti Partnerekkel való szerződések megkötéséhez és végrehajtásához, illetve a beérkezett ajánlatok vagy pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a szerződéses időszak alatt és az azt követő legfeljebb 15 évig őrizzük meg. Az öt évnél hosszabb időtartamú megállapodásokkal kapcsolatban a fent felsorolt célokból gyűjtött adatokat az ilyen megállapodások megkötésétől számított legfeljebb 35 évig őrizzük meg.

Minden más esetben a fenti célokból gyűjtött adatokat – beleértve a Shellhez benyújtott sikertelen pályázatok kapcsán, vagy a nyilvánosan elérhető vagy állam által kiadott szankciós listák és médiaforrások felhasználásával végzett átvilágításokhoz kapcsolódóan gyűjtött személyes adatokat is – legfeljebb a rögzítés időpontjától számított 15 évig őrizzük meg.

Az adatokat a körülményektől függetlenül (a) hosszabb ideig is tárolhatjuk, ha jogszabályi vagy hatósági előírás ezt kívánja meg (ebben az esetben az adatok azonnal törlésre kerülnek, ha a jogszabályi vagy hatósági célból nincs már rájuk szükség); vagy (b) rövidebb ideig is tárolhatjuk, ha Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs már jogszerű üzleti alapja az adatok megőrzésének.

Az Ön jogai és gyakorlásuk módja.

 A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok

Célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló, Önnel kapcsolatos információk a lehető legpontosabbak legyenek. Ön kérheti:

 • a személyes adataihoz való hozzáférést;
 • a személyes adatai helyesbítését vagy törlését (de csak akkor, ha azok már nem szükségesek a jogszerű üzleti célhoz);
 • a további marketing-értesítések adott Vállalati Ügyfél, Beszállító vagy Üzleti Partner nevében való küldésének mellőzését;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását; és/vagy
 • a Shell számára megadott személyes adatai tagolt, digitális formában való továbbítását egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható.

Ezen kérelmek érdekében, kérjük, írjon az info-hu@shell.com vagy a privacy-office-SI@shell.com címre.

Kit kereshet meg a személyes adataival kapcsolatos kérdés, aggály vagy panasz esetén?

Ha probléma, kérdés vagy panasz merül fel a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, írjon a info-hu@shell.com vagy a Privacy-Office-SI@shell.com címre.

Emellett megkeresheti a Shell vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjét is a következő címen: Shell International B.V. Hága, Hollandia – cégjegyzékszám: 27155369, levelezési cím: PO Box 162, 2501 AN, Hága.

Ha elégedetlen azzal, ahogy a Shell a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a következő címen: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., vagy a Holland Adatvédelmi Hatóságnál, a következő címen: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ, Hága, Hollandia. További információk a http://www.naih.hu/, illetve az autoriteitpersoonsgegevens.nl/en oldalon találhatók.
Ön igényével, választása szerint a Shell székhelye vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz is fordulhat.

Weboldalainkon sütiket használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek.

Sütik és más hasonló technológiák

A Shell sütiket és más hasonló technológiákat használhat arra, hogy információkat gyűjtsön és tároljon az Ön Shell weboldalon tett látogatásai során. Ez lehetővé teszi, hogy a Shell azonosítsa az Ön webböngészőjét, adatokat gyűjtsön az Ön weboldal-használatáról, a megnyitott oldalakról és az oldalakon eltöltött időről, és azonosítsa ezeket – javítva az Ön felhasználói élményét –, amikor visszatér a weboldalunkra(weboldalainkra). A süti-preferenciáit a böngészője beállításainak módosításával irányíthatja és kezelheti, vagy a Shell süti-preferencia eszközeivel állíthatja be a Shell weboldalakon - további információk a Shell Süti szabályzatában találhatók, a www.shell.com/cookie-policy.html oldalon.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatjuk.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a lehetséges módosítások miatt.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021. február 15. napjától hatályos.