Adatvédelmi Tájékoztató - Shell vállalatcsoport munkaerő-felvétel

Jelen Tájékoztató meghatározza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célokból, valamint, hogy e vonatkozásban milyen jogok illetik meg Önt.

Mire vonatkozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti a Shell vállalatcsoporton belüli vállalat vagy vállalatok („Shell” vagy „mi”) által kezelt személyes adatokat, olyan magánszemélyekkel kapcsolatban, akik állásra jelentkeznek, illetve akik toborzási eseményen vagy felmérésen vesznek részt a Shellnél. Ez magában foglalja a potenciális alkalmazottakat, a gyakornokokat és az alvállalkozókat is.

Az álláshirdetésre, gyakornoki helyre sikeresen pályázó vagy alvállalkozóként szerződést nyerő magánszemélyek vonatkozásában a Shell vállalatcsoport alkalmazottaira, alvállalkozóira és a hozzátartozókra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó, amely a www.shell.hu/privacy/ex-employee-notice.html oldalon érhető el.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett egyedi adatvédelmi tájékoztatók és kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók, illetve nyilatkozatok további információkat tartalmazhatnak arról, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait. Ezekben az esetekben az ilyen adatvédelmi tájékoztatókról, nyilatkozatokról külön tájékoztatást nyújtunk Önnek.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, milyen alapon kezeljük a személyes adatait és milyen célokból, mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait, hogyan tud személyes adataihoz hozzáférni és hogyan tudja frissíteni azokat, valamint tartalmazza a személyes adataival kapcsolatos, Önt megillető lehetőségeket, és azt, hogy hol találhat további információkat.

Ki tartozik felelősséggel a gyűjtött személyes adatokért?

A Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszáma: 01-10-042420) felel a személyes adatainak kezeléséért, akár egyedül, akár a Shell vállalatcsoportba tartozó társvállalataival együtt.

Ha gyermekek személyes adatait gyűjtjük, ahhoz szükséges a szülő vagy a gondviselő hozzájárulása is.

Külön figyelmeztetés - ha Ön 16. életévét be nem töltött személy és jelentkezni szeretne egy Shell által támogatott oktatási vagy innovációs eseményre

Azon esetek kivételével, amikor a Shell kifejezetten gyermekeknek szóló oktatási eseményeket szervez, nem gyűjtjük szándékosan a 16 év alatti magánszemélyek személyes adatait. Ha Ön 16. életévét be nem töltött személy, kérjük, ne küldje el nekünk személyes adatait, például a nevét, címét vagy email címét. Ha olyan módon kíván kapcsolatba lépni a Shell vállalattal, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges (például oktatáshoz vagy innovációs eseményekhez), akkor kérje meg az egyik szülőjét vagy a gondviselőjét, hogy az Ön nevében ezt megtegye.

Az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái.

Milyen Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk? Adatgyűjtés

Olyan magánszemélyek személyes adatait kezeljük, akik állásra jelentkeznek vagy toborzási eseményen vagy felmérésen vesznek részt („Jelentkezők”).

Ez magában foglalja a kapcsolati adatokat, a születési dátumot és helyet, hogy törvényesen jogosult-e munkát végezni abban az országban, ahol jelentkezett, az állásjelentkezését, a képesítéseit és tapasztalatait, az interjúi és értékelései eredményeit.

Érzékeny személyes adatok

A munkaerő-felvétel céljaiból, a különleges kategóriájú adatok („érzékeny személyes adatok”) - ideértve az egészségügyi állapotra vonatkozó személyes adatokat is-, csak a legszükségesebb vagy a helyi jogszabályok által megengedett és megkövetelt esetekben kezelhetők munkaerő-felvételi folyamat finomhangolása, az adott pozícióra való megfelelőség és a munkaképesség felmérése, valamint a munkahelyi feltételek egészségügyi problémának megfelelő megváltoztatása, illetve igények előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából.

Emellett az egyenlő foglalkoztatási esélyek biztosítása érdekében a helyi jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékben adatokat gyűjthetünk a jelentkezők állampolgárságáról, faji és/vagy etnikai származásáról is.

A fentieken túl büntetőjogi előéletre vagy eljárásokra vonatkozó adatokat is kezelhetünk jogszabályi megfelelés és/vagy Shell követelmények teljesítése céljából.

A célok, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük.

Milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait a következő célok érdekében kezeljük:

 • Humánerőforrás, személyzeti menedzsment, üzleti folyamatok végrehajtása, belső menedzsment - ideértve az erőforrás-tervezést és a toborzást;
 • Egészség, biztonság és védelem - ideértve a magánszemélyek életét vagy egészségét, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, a Shell eszközök és személyzet védelmét, a magánszemély státuszának és hozzáférési jogainak hitelesítését;
 • Jogi és/vagy hatósági megfelelés - ideértve a jogi vagy hatósági előírásoknak való megfelelést; vagy
 • Vezetői jelentések és elemzés - ideértve a statisztikai elemzést és a munkaerő-felvételi eljárás minőségével kapcsolatos felméréseket.

A személyes adatait másodlagos cél érdekében is kezelhetjük, ha az szorosan kapcsolódik, például:

 • személyes adatai tárolása, törlése vagy anonimizálása;
 • csalás megelőzése, auditok, vizsgálatok, vitarendezés vagy biztosítási célok, peres eljárások vagy követelésekkel szembeni védelem; vagy
 • statisztikai, történeti vagy tudományos kutatás.

Jelentkezők előszűrése

Minden olyan Jelentkezőt átvizsgálunk, akiknek állást vagy esetleges gyakorlati ajánlatot szándékozunk adni (esettől függően), és mielőtt bármilyen ajánlatot megerősítünk, a következő célokból:

 • a szűrési/interjú folyamat során a Jelentkező által megadott információk ellenőrzése. Ez magában foglalja a jelenlegi/múltbéli munkáltatók és oktatási intézmények bevonását is az adatok ellenőrzésébe. Nem teszünk lépéseket mindaddig, amíg a Jelentkező meg nem erősíti, hogy lefolytatható az ellenőrzés;
 • a Jelentkezők szűrése a nyilvánosan elérhető vagy állam által kiadott szankciós listák és médiaforrások felhasználásával. Ennek célja a jogszabályokban és hatóságilag előírt kötelezettségek teljesítése, a Shell eszközeinek és alkalmazottainak/vállalkozóinak védelme, és különösen a kereskedelmi korlátozások, a pénzmosás elleni és/vagy vesztegetési jogszabályok és egyéb hatósági követelmények teljesítése.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Minden Jelentkezőnek válaszolnia kell azokra a kérdésekre, amelyek biztosítják, hogy a magánszemélyek sikeres jelentkezés esetén törvényes módon szerződést köthessenek egy Shell vállalattal. Emellett végzős pályázók esetén egy olyan online értékelőszoftvert is használunk, amely az objektivitás érdekében automatizált döntéshozatalt alkalmazva pontozza a foglalkoztatásra való alkalmasságot. Ezekben az esetekben erről értesítjük Önt, és lehetőséget adunk arra, hogy az ilyen automatizált döntéseket a Shell toborzócsapatának egyik tagja felülvizsgálja. A végzős pályázók kivételével, vagy ha külön nem tájékoztatjuk Önt egyedi adatvédelmi nyilatkozatok és kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók útján a felvételi folyamat során, akkor nem alkalmazunk profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt a foglalkoztatásra vagy vállalkozói jogviszony létrehozására való alkalmasság vagy jogosultság megállapítására.

A személyes adatait csak akkor kezeljük, ha arra megvan a jogalapunk.

Milyen alapon kezeljük a személyes adatait?

A Jelentkezők személyes adatait csak a következő alapokon kezeljük:

 • annak érdekében, hogy egy Jelentkező szerződéskötés előtti kérelmének megfelelő intézkedéseket tegyünk;
 • ha az szükséges az adott Shell vállalatra/vállalatokra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, az alkalmazandó munkajogi és társadalombiztosítási jogszabályok és előírások betartásának biztosítása érdekében;
 • ha az szükséges a Shell jogos üzleti érdekei miatt (például a munkajogtól vagy társadalombiztosítástól különböző jogi kötelezettségek betartásának biztosítása, a Shell eszközök, a Shell jó hírneve, illetve alkalmazottai és vállalkozói védelme), kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják a Jelentkező érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai; vagy
 • (csak ha jogilag szükséges) a Jelentkező kifejezett hozzájárulásával.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az alkalmazandó helyi jogszabályok másként nem rendelkeznek, Ön bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait kizárólag a fent említett célok érdekében kezeljük, és csak azokkal osztjuk meg, akiknek az a munkavégzésükhöz szigorúan szükséges:

 • Egyéb vállalatok a Shell vállalatcsoporton belül, ideértve azokat is, amelyek az Ön tartózkodási helyén kívül találhatók;
 • A Shell felhatalmazással rendelkező harmadik fél megbízottjai, szolgáltatói, külső auditorai és/vagy vállalkozói, különösen azok a felhatalmazással rendelkező harmadik felek, akik a Shell nevében referencia- és háttér-ellenőrzéseket végeznek;
 • Illetékes közhatalmi szervek, kormányzati, szabályozási vagy pénzügyi hatóságok, ha az érintett Shell vállalatnak/vállalatoknak jogszabályban vagy hatóságilag előírt kötelezettségnek kell megfelelni, vagy az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően; vagy
 • Bármely személy, akinek a Shell átadni tervezi bármely jogát és/vagy kötelezettségét.

Kapcsolat a Shell vállalattal a közösségi médián keresztül

Ha úgy dönt, hogy a Shell vállalattal közösségi médián keresztül lép kapcsolatba egy Shell által kezelt közösségi média oldalon („Shell közösségi média oldal”) - például a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren vagy a LinkedInen, akkor a személyes adatai (például a neve, a profilképe és a tény, hogy Önt érdekli a Shell) a személyes weboldala minden látogatója számára láthatók lesznek, az adott közösségi média platformon található adatvédelmi beállításoktól függően, és azok a Shell számára is láthatók lesznek. Az ezeken az oldalakon megosztott bármely adatot bármikor törölhet az adott közösségi média platform fiókján keresztül. A Shell nem követi nyomon az Ön által használt különböző közösségi média oldalakon végzett tevékenységeit. Ha a Shell számára üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küld üzenetet egy közösségi média platformon, ezeket az üzeneteket az átvételt követő legfeljebb egy hónapig tároljuk. Kérjük, keresse meg a Shellt, ha olyan kérése van, amelyet nem tud önmaga végrehajtani és amely a Shell közösségi média oldalhoz kapcsolódik - lásd a lenti „A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok” pontot.

Ezen túlmenően, és amennyiben a Shell együttesen felel egy közösségi média platformmal egy Shell közösségi média oldalért, a Shell a közösségi média platformon keresztül hozzáférhet olyan statisztikákat és betekintést nyújtó adatokhoz, amelyek segítenek megérteni az Ön Shell közösségi média oldalakon folytatott tevékenységeinek típusait. A személyes adatai kezelésének módjára és ezen közösségi média platformokra vonatkozó további információkért, ideértve az Önnek küldött célzott hirdetéseket is, kérjük, olvassa el az adott közösségi média platform fiókján keresztül elérhető adatvédelmi beállításokat.

A személyes adatait az országán kívülre is továbbíthatjuk, megfelelő óvintézkedések mellett.

Személyes adatai továbbítása más országokba

Ha a személyes adatait a Shell vállalatcsoporton belüli más vállalatokhoz és/vagy felhatalmazott harmadik felekhez továbbítjuk az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívülre, akkor szervezési, szerződéses és jogi intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a személyes adatait kizárólag a fenti célokból kezeljék és személyes adatai védelméhez megfelelő szintű védelmet alkalmazzanak. Ilyen intézkedések közé tartoznak a Kötelező Szervezeti Szabályozások a Shell vállalatcsoporton belüli adattovábbításra, illetve az Európai Unión belüli Shell vállalatok esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott, harmadik félnek történő adattovábbítási mechanizmusok, valamint bármely további helyi jogi követelményeknek megfelelő intézkedések. A Shell Kötelező Szervezeti Szabályozásai elérhetők a www.shell.hu/privacy.html oldalon keresztül, vagy kérheti azok másolatát a privacy-office-SI@shell.com címen is.

A Shell elkötelezett az Ön személyes adatai megóvása mellett.

A személyes adatai biztonsága

Bevezetett technológiákkal és szabályzatokkal rendelkezünk abból a célból, hogy megóvjuk az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel és az illetéktelen felhasználással szemben, adott esetben pedig az új technológiák elérhetővé válásával gondoskodunk intézkedéseink naprakésszé tételéről.

A Shell az Ön személyes adatait csak meghatározott időtartamig tárolja.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

A sikertelen Jelentkezők személyes adatait legalább 6 hónapig, de legfeljebb két évig őrizzük meg a toborzási eljárás vagy az értékelés lezárását követően.

Az információkat hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha erre jogi vagy szabályozói okunk van (amely esetben törlésre kerülnek, miután már azokra nincs szükség a jogi vagy szabályozói célból).

Ha sikeres a jelentkezése, a toborzási eljárás során gyűjtött személyes adatokat a Shell vállalatcsoport alkalmazottakra, alvállalkozókra és hozzátartozókra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató szabályainak megfelelően tároljuk, amely elérhető a www.shell.hu/privacy/ex-employee-notice.html.

Mi történik, ha nem adja meg személyes adatait?

A Jelentkezőktől kért és általuk megadott személyes adatok jogszabályi követelmények teljesítéséhez és/vagy egy Önnel (vagy vállalkozó esetén az Ön munkáltatójával/szolgáltatójával) való szerződés megkötéséhez szükségesek. Ha nem kapjuk meg a kért – és a fenti célokhoz szükséges körre korlátozódó – információkat, az csökkenti az esélyét, hogy Önnel munkajogi, szerződéses vagy gyakornoki jogviszonyt létesítsünk. 

   

Az Ön jogai és gyakorlásuk módja.

A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok

Célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló, Önnel kapcsolatos információk a lehető legpontosabbak legyenek. Ön kérheti:

 • a személyes adataihoz való hozzáférést; 
 • a személyes adatai helyesbítését vagy törlését (de csak akkor, ha azok már nem szükségesek a jogszerű üzleti célhoz);
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását; és/vagy
 • a Shell számára megadott személyes adatai tagolt, digitális formában való továbbítását egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a www.shell.com/careers/contact-us.html oldalon.

Kit kereshet meg a személyes adataival kapcsolatos kérdés, aggály vagy panasz esetén?

Ha probléma, kérdés vagy panasz merül fel a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, keresse HR tanácsadóját vagy írjon a Privacy-Office-SI@shell.com címre.

Emellett megkeresheti a Shell vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjét is a következő címen: Shell International B.V. Hága, Hollandia – cégjegyzékszám: 27155369, levelezési cím: PO Box 162, 2501 AN, Hága.

Ha elégedetlen azzal, ahogy a Shell a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a következő címen: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., vagy a Holland Adatvédelmi Hatóságnál, a következő címen: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ, Hága, Hollandia. További információk a https://www.naih.hu/ illetve az autoriteitpersoonsgegevens.nl/en oldalon találhatók.

Ön igényével, választása szerint a Shell székhelye vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz is fordulhat.

Külön figyelmeztetés - A munkaerő-felvételi eljárására vonatkozó bármilyen műszaki probléma, vagy a Shell álláslehetőségeivel kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén kérjük, írjon nekünk a következő címre: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

 

Weboldalainkon sütiket használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek.

Sütik és más hasonló technológiák

A Shell sütiket és más hasonló technológiákat használhat arra, hogy információkat gyűjtsön és tároljon az Ön Shell weboldalon tett látogatásai során. Ez lehetővé teszi, hogy a Shell azonosítsa az Ön webböngészőjét, adatokat gyűjtsön az Ön weboldal-használatáról, a megnyitott oldalakról és az oldalakon eltöltött időről, és azonosítsa ezeket – javítva az Ön felhasználói élményét –, amikor visszatér a weboldalunkra(weboldalainkra). A süti-preferenciáit a böngészője beállításainak módosításával irányíthatja és kezelheti, vagy a Shell süti-preferencia eszközeivel állíthatja be a Shell weboldalakon – további információk a Shell Süti szabályzatában találhatók, a www.shell.com/cookie-policy.html oldalon.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatjuk.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a lehetséges módosítások miatt.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021. február 15. napjától hatályos.