Nyerjen üzemanyag-utalványt!

Facebook nyereményjáték RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA

1.1 A “Nyerjen üzemanyag-utalványt!” elnevezésű Facebook játék (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-10- 042420, adószám: 10891810-2-44) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával, 5.4. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wunderman Thompson Zrt. (Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-10-044339; adószám: 12465901-2-43) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Facebook profil”) rendelkező, a

2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3.1. pontban írt Pályázatbeadási időtartam alatt a https://www.facebook.com/ShellMagyarorszag/ domain alatt található ”Shell” elnevezésű Facebook oldalon (a továbbiakban „FB oldal”) 2024. július 10 napján 9 óra 00 perckor posztolt felhívásra (továbbiakban: „Poszt”), a Posztra adott kommentben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően válaszol (a továbbiakban: „Pályázat”), valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait megadja. A Játékos a válaszadásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. Pontban írtak szerinti kezeléséhez, valamint nevének 5.4. pont szerinti közzétételéhez.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói, illetve alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, valamint a Shell töltőállomást üzemeltető regionális üzemeltetők és a töltőállomáson dolgozó személyek.

2.3. A Játékosok a Facebookba történő regisztrációjuk során megadott és a Pályázattal a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatoknak a Játék időtartama során bekövetkező esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. PÁLYÁZATBEADÁSI IDŐTARTAM

3.1. A Pályázatok beadásának időtartama 2024. július 10 napja 9:00 órától 2024. július 16 napja 23:59-ig tart – továbbiakban Pályázatbeadási időtartam.

4. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2024. július 10, 9:00-kor FB oldal falára kiposztolja az alábbi tartalmat (Poszt).

4.2. A Játékosok 2024. július 16-án, 23:59-ig adhatják le Pályázatukat kizárólag a Poszt alatt, a Posztban foglalt feltételek szerint, azaz meg kell írniuk a Poszt alatti komment felületen, melyik az a képen elrejtett nyom, mellyel megkétszerezheti esélelyeit a BMW X2-re és a heti BMW ajándékokra a Shell nyári promóciójában. A helyes válasz: Shell V-Power logo, logó, Shell V-Power üzemanyag, Shell V-Power benzin, vagy ennek olyan változatai, amelyek ugyanezt a lényegi tartalmat közvetítik. A nyerteseket a helyes válaszadók közül sorsoljuk ki. Amennyiben a Poszt bárki által megosztásra kerül, úgy a megosztott Poszt alatti komment felületen megadott válaszok a Játékban nem vesznek részt, azok nem érvényes Pályázatok. Egy Játékos kizárólag 1 alkalommal adhatja le Pályázatát. Amennyiben a Játékos több Pályázatot ad le, úgy minden esetben a legelső kommentben leadott Pályázatát tekintjük érvényesnek. A Pályázat leadásával a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az abban foglalat adatkezelési feltételeket. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

🏆 Nyereményjáték🏆 A képen elrejtettünk egy nyomot, mellyel
✌️megkétszerezheti nyerési esélyeit a BMW X 2-re és a heti BMW ajándékokra nyári promóciónkban,
🚲 megszerezheti Extra nyereményünket, a 3T BMW elektromos kerékpárt, és
🤩 utazásról utazásra megújíthatja motorja teljesítményét*!​

Ön tudja mire gondoltunk? Írja meg kommentben a helyes választ,és a kommentelők között kisorsolunk egy 20 000 Ft-os üzemanyag-utalványt! 🎫⛽​

✏️A kommenteket 2024 . július 10 . és július 16. éjfél között várjuk.​

📃 A játékszabályzat itt érhető el: link
*A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: shell.hu.

4.3. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

4.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.6. Kizárás

4.6.1. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek.

4.6.2. A Pályázatokat a jelen Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, Pályázatát nem tekinti érvényesnek.

4.6.3. Visszaélés gyanúja esetén a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

4.6.4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. Továbbá kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen más természetes személy képével vagy más weboldalról, Facebook oldalról letöltött képpel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

4.6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4.4. pontban rögzített alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a FB oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a FB oldalról kizárja.

5. NYERTES, NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Lebonyolító 2024. július 22. napján a Lebonyolító irodájában (cím: Bp. 1113, Bocskai út 134.-146.) átvizsgálja a Pályázatokat és közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 db Pályázatot sorsol ki (a továbbiakban: „Nyertes”). A Lebonyolító a sorsoláson további 3 db Pályázatot sorsol ki, ezek a Pályázatok lesznek a tartaléknyertesek (a továbbiakban: „Tartaléknyertesek”). A Tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben az előtte álló Nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. A sorsolás nem nyilvános.

5.2. A Szervező a Nyertes részére, a Játék nyereményeként (a továbbiakban: „Nyeremény„) 1 db 20 000 Ft értékű V-Power üzemanyag-utalványt bocsát ki, melyet Lebonyolító 2 db 10 000 forintos egységben elektronikus úton (e-mail)ben ad át a Nyertesnek.

5.3. A V-Power üzemanyagutalvány 2024. szeptember 30-ig használható fel. Egy vásárlási tranzakcióban egy darab 10.000,- Ft értékű Shell V-Power üzemanyagutalvány használható fel. A kiküdés a a Nyertes által megadott e-mail címre történik.

A Nyeremény másra át nem ruházható. A meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak.

A 10 000 forintos utalványokból nem áll módunkban visszaadni, és készpénzre át nem váltható.

5.4. A Lebonyolító a Nyerteseket az 5.1. pontban írt sorsolást (2024. július 22.) követően, legkésőbb 2024. július 24. napján 18:00-ig a Facebookon a Játék posztja alatt a Nyertes nevének @név megjelölésével teszi közzé és értesíti (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Nyertesnek 3 naptári napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval a Facebook-on privát üzenetben, és meg kell adnia az alábbi adatait a Nyeremény átvételének egyeztetése érdekében: név, telefonszám, e-mail cím. A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező, illetve Lebonyolító általi kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes, tájékoztatáson alapuló, feltétel nélküli és kifejezett adatkezelési hozzájárulásának minősül.

A Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, és a Játékban történő részvételükkel kifejezetten elfogadják azt, hogy a Nyertes nevét a Lebonyolító @név megjelöléssel közzétegye Facebookon.

Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Lebonyolító jogosult a sorban következő Tartaléknyertest értesíteni és a Nyereményt részére átadni.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, kizárja továbbá azt a Játékost is, aki nem saját FB profiljával vesz részt a Játékban és ezért több alkalommal került kisorsolásra. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező, egyéb felmerülő költséget a Nyertes viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 Szervező és a Lebonyolító a Játékosok személyes adatait s a www.shell.hu/privacy/b2c-notice.html weboldalon elérhető Autósokra, hűségprogram tagokra, a Shell-alkalmazás felhasználóira vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a FB oldalon teszi közzé.

Budapest, 2024. július 10.